Majetková pojištění

Majetková pojištění jsou takové typy pojistných produktů, které mají klienta (pojištěného) anebo třetí osoby chránit před finanční újmou způsobenou na majetku, a to movitém i nemovitém.
Majetková pojištění lze v závislosti na tom, komu má být poskytnuto pojistné plnění v případě vzniku škody, rozdělit na „klasická“ pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu.
Mezi typické představitele „klasického“ majetkového pojištění lze zařadit např. pojištění domácnosti nebo pojištění domu.
Typickým představitelem pojištění odpovědnostního je např. pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě nebo pojištění za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Základním kritériem všech těchto produktů je poskytnout klientovi v případě škody takové finanční plnění, aby byl schopen pokud možno bez jakýchkoli dalších nákladů obnovit poškozený majetek, tzn. např. střechu domu poškozenou krupobitím, apod.
Při sjednávání pojistných produktů je potřeba dbát několika zásad, přičemž nejdůležitějším kritériem ze všech je stanovení správné pojistné hodnoty pojišťovaného majetku. Dodržením tohoto zásadního kritéria se klient nejvyšší možnou měrou vyhne zejména riziku „podpojištění“ neboli podhodnocení pojišťovaného majetku.
„Podpojištění“ má neblahý dopad na pojištěného v případě vzniku škody. Zejména vlivem tohoto podpojištění nedostalo mnoho zákazníků adekvátní, resp. očekávané finanční plnění při odškodňování škod způsobených povodněmi v roce 1997.
Proto zejména při pojišťování rodinných domů se vyplatí nechat si stanovit přiměřenou pojistnou hodnotu znalcem.
Na „podpojištění“ pamatuje i zákon o pojistné smlouvě. 


NejFin Prostějov, spol. s r. o. © 2007 Vytvořil Radek Ohanka